zuivel producten en HACCP

Voor de verkopers en bereiders van zuivelproducten  geldt de Hygiënecode voor de kleinschalige Detailhandel in Zuivel ,derde druk van 1 mei 2011.  of de Hygiënecode voor de boerderijzuivelbereiding. 

De bereiding en rijping van oppervlakte gerijpte kaas heeft een besmettingsrisico voor andere producten. In de praktijk betekent dit dat op basis van HACCP-analyse de rijping van oppervlakte gerijpte kaas te allen tijde in een fysiek afgescheiden ruimte plaats moet vinden.

Belangrijke modules in Hygiënecode online voor zuivel bereiding zijn;

* schoonmaakschema * temperatuurmeting * 2/12 uur regeling * werkplanning * klachten * bereiden/terug koelen * handboek * notitie en meldingen * ontvangst leveringen * kalibreren thermometer * personeelsbestand * presenteren / kerntemperatuur.  * na pasteurisatie

uitbreiden met:

* urenregistratie en planning * ongediertebestrijding * voorraad beheer producten/artikelen * e-mail alert * receptenboek* Allergenen * label printen versproduct.

melkproducten en HACCP

Het hygiënepakket stelt voor de melkveehouderij en de 

boerderijmelk voorschriften aan de volgende onderdelen:

 1. Algemene voorschriften

 2. Administratie

 3. Voedervoorziening

 4. Diergeneesmiddelen

 5. Diergezondheid

 6. Huisvesting

 7. Ongedierte

 8. Gewasbeschermingsmiddelen

 9. Afvalstoffen

 10. Water

 11. Personeel

 12. Melk

 13. Monsterneming en onderzoek

 

Belangrijke modules in Hygiënecode Online voor de melkproducten bereiding zijn:

*schoonmaakschema *temperatuurmeting *pasteurisatie/rijping *werkplanning *klachten *handboek *notities / meldingen *ontvangst leveringen *kalibreren thermometer *personeelsbestand * presenteren / kerntemperatuur

Uitbreiden met:

*urenregistratie en planning *ongediertebestrijding *voorraad beheer *e-mail alert *receptenboek* allergenen.

 

eieren en HACCP

In Nederland is IKB Ei het kwaliteitszorgsysteem, waarmee alle schakels, die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren garanties verstrekken over de manier van produceren. De eiersector kiest voor een marktgerichte aanpak, die de consument het vertrouwen geeft via het IKB Ei-logo, dat deze eieren van onberispelijke kwaliteit zijn. Om aan IKB Ei te kunnen deelnemen, moeten de bedrijven in de diverse schakels van de keten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De basis van de regeling IKB Ei zijn de erkenningsvoorwaarden voor de diverse schakels van de productiekolom.

De voorwaarden hebben betrekking op onder andere:

 • Alle voorgaande schakels in de productiekolom moeten IKB-erkend zijn.

 • Het veevoerbedrijf dient een GMP-erkenning te hebben, zodat extra garanties kunnen worden gegeven over de voerkwaliteit.

 • De gezondheidszorg is geborgd: een één op één relatie met een pluimveedierenarts, registratie in een centrale database van het antibioticagebruik, het maken van een bedrijfsbehandel- en bedrijfsgezondheidsplan en de evaluatie daarvan.

 • De inrichting en het management van het bedrijf: moeten zodanig zijn dat een optimale productie mogelijk is.

 • Bij eventuele problemen worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

 • Het vastleggen van informatie en het doorgeven en/of terugkoppelen hiervan: Door het vastleggen van informatie wordt inzicht gegeven in de manier van produceren. De afnemer kan zijn management aanpassen met de informatie die hij krijgt van zijn leverancier en omgekeerd.

 • Voorwaarde om mee te doen aan het IKB Ei-programma is voldoen aan de hygiëne-eisen, zoals deze zijn vastgelegd in de hygiënevoorschriften Pluimveehouderij van het PPE. Deze hygiënevoorschriften maken een onlosmakelijk deel uit van de IKB EI regeling. De hygiënevoorschriften beogen de bestrijding van Salmonella in de eiersector op basis van Europese Regelgeving.

Voor meer informatie en voor de regelgeving zelf kunt u terecht op de site van IKB Ei.